Контакты_KG

Аралыктан билим берүү борбору Н. Исанов атындагы КМКТАУ

720020, Бишкек ш, Малдыбаев көч, 34, б
тел.: +(996 312) 54-06-54, 54-20-54
E – mail: cde.ksucta@mail.ru
web : cde.ksucta.kg

 

Тандоо боюнча комитет
Телефон: (996-312) 54-57-99
E-mail:      login@mail.ru