2-КУРСТУН СТУДЕНТТЕРИ УЧУН «КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ», «КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ» жана «КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ» боюнча мамлекеттик эказамен тапшыруу

Вниманию студентов 2-го курса  ЦДО!

Список студентов 2-го курса допущенных на междисциплинарный Государственный экзамен по дисциплинам  «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и «География Кыргызстана» 24 июня 2022года  в 08:30 смотреть здесь