Окуу процесси жөнүндө

Окуу сессиясы башталардын алдында студенттер менен көрсөтмө жүргүзүлөт, ДБбБнун кызматкерлери окуу процессин  уюштуруунун жалпы схемасын түшүндүрүшөт; окуу процессинин графиги менен тааныштырышат; Билим берүү порталынын ишин  окуу-маалыматтык ресурстар менен көрсөтүшөт; студенттик желеде мугалимдер жана ДБбБнун кызматкерлери менен  окуу процесси учурунда кеп-кеңеш (консультация) алуунун жүрүшүндө өз ара мамилелешүү түрлөрү жөнүндө  айтып беришет.

Окутуу-билим берүү ишмердиги мугалимдин студент менен аудиторияда педагогикалык сүйлөшүү, желеде өз ара баарлашуу  жана өз алдынча окуу материалдарын үйрөнүү менен ишке ашырылат.

Окуу процессинин  графигине ылайык семестр ичинде окуу сабактарынын бөлүнүшүнө ылайык студент (таанышуу) сессиядагы аудиториялык сабактарга катышат), ДБбБдагы Билим берүү порталынын желесинде мугалим менен баарлашат; учурдагы модулдук текшерүүдөн өтүшөт (өз  алдынча текшерүү-модулдук тапшырманы аткарышат жана онлайн / оффлайн режиминде тестирлөөдөн өтүшөт ж.б. ), жыйынтык текшерүүдөн  (экзамен)  өтүшөт.

Окуу сабактарынын жүгүртмөсү окуу процессинин графигине ылайык түзүлөт жана окуу сабактарынын башталышына 10 күн калганга чейин студенттер жана мугалимдерге билдирилип, ДБбБнун Билим берүү порталында жайгаштырылат.        Ырааттамада  ар бир курс үчүн сабактын түрү, өтүлүүчү орду жана убактысы, анын айрым бөлөк агымы жана үйрөнө турган тартибин жана мугалимдерин көрсөтүү менен  окуу топтору боюнча толук маалымат берилиши керек.

Окуу планында каралган лабораториялык  жана  практикалык  сабактарды өткөрүү үчүн традициялык ыкмалардан тышкары дистанттык билим берүү технологиялары (виртуалдык  лабораториялык иштер же башка аралыктагы лабораториядан иштөө менен) колдонулат.

Окутуу процесси өз ичине мугалим-тьютордун жетекчилиги менен  өз алдынча үйрөнүү жана Электрондук окуу-методикалык комплекстин комплектине кирген ар бир тартиптик модул боюнча (блок/раздел) текшерүү тапшырмаларын аткарууну камтыйт.

Студенттердин өз алдынча ишинин мазмунуна ДБбБнун Билим берүү порталында же болбосо  Кейс-пакет түрүндө (DVD/flash – алып жүрүүчүлөрдө) сунуш кылган окуу материалдарын өз алдынча үйрөнүү; келе жаткан модулдук текшерүүлөргө даярдануу; модулдук текшерүү иштерин  аткаруу; суроолор банкын топтоо жана аны тьютор-мугалимге жиберүү;  жыйынтыктоочу текшерүүгө даярдануу; курстук жана дипломдук иштерди  аткаруу;  практикадан өтүү кирет.

Студенттерге  илимий-методикалык жардам мугалимдердин консультациясы (кеп-кеңеши) аркылуу традициялык  ыкма катары, о.э. маалыматтык-коммуникативдик  технологиялардын жардамы менен ишке ашырылат.

Студенттин демилгеси менен жеке кеп-кеңеш алуу ДБбБнун Билим берүү порталында дистанттык негизде башка коммуникация каналында же бетме-беттике консультациялар графигине ылайык (office hour) жүргүзүлөт. Топтук кеңеш алуулар тьютор-мугалим тарабынан ДБбБнун Билим берүү порталында дистанттык негизде  (чат, тематикалык  форумдар, FAQ  рубрикасы –  порталда көп берилүүчү суроолор, web-конференция) түрүндө, о.э. түздөн-түз жүргүзүлөт.Экзамен алдындагы кеп-кеңештер КМКТАУнун  ичинде уюштурулат же болбосо online режимине ылайык  окуу процессинин ырааттамасына ылайык жүгүртмөсү уюштурулат.

Мамлекеттик билим берүү стандартында каралган окуу   практикаларын, о.э. өндүрүш практикаларын  (диплом астындагы дагы буга кирет) студенттер адаттагыдай эле практиканы өтүү программасынын негизинде каралган тартипте, тиешелүү кафедраларга бекитилүү менен өтүшөт.

Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин дистанттык  билим берүү технологияларын колдонуу менен сырттан окутуу формасындагы окуу-билим берүү процессин уюштуруу

РЕГЛАМЕНТИ